• Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 6 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 6 Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thuộc bài giảng Đường lối cách mạng, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể về đường lối xây dựng hệ thống chính trị trong chương học này.

   31 p neu 27/06/2015 165 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 7 Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội, kết cấu chương học này trình bày nội dung về: Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa, quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

   40 p neu 27/06/2015 152 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 1 Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, kết cấu nội dung trong chương này gồm 2 phần: Phần 1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời ĐCSVN, phần 2 Hội nghị thành lập Đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

   46 p neu 27/06/2015 159 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 8 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 8 Đường lối đối ngoại, trong chương học này sẽ trình bày mục tiêu của đường lối đối ngoại là nhằm tận dụng sức mạnh thời đại để dành độc lập dân tộc, bảo vệ xây dựng đất nước. Cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm rõ hơn nội dung của chương học này.

   24 p neu 27/06/2015 122 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 2 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), trong chương này sẽ đi vào tìm hiểu nội dung về: Chủ trương đấu tranh từ năm (1930-1939) và chủ trương đấu tranh từ năm (1939-1945).

   31 p neu 27/06/2015 138 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 4 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa, kết cấu chương này trình bày về: khái niệm và mục đích, công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới, công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới.

   19 p neu 27/06/2015 136 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 3 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 3 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), kết cấu chương học này trình bày nội dung về: Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thống nhất tổ quốc (1954-1975).

   35 p neu 27/06/2015 124 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Bài giảng Đường lối cách mạng: Chương 5 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 5 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, trong chương học này trình bày nội dung về: Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường và tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa.

   37 p neu 27/06/2015 122 0

 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính", phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp, phân tích hiệu quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   220 p neu 27/06/2015 739 0

 • Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc

  Phần 1 của giáo trình "Phân tích báo cáo tài chính" trình bày những vấn đề lý luận cơ sở của phân tích báo cáo tài chính, đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích tài chính, đánh giá khái quát tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   192 p neu 27/06/2015 2556 0

 • Ebook Đằng sau một ngai vàng những âm mưa hủy diệt Bill Gates - NXB Trẻ

  Ebook Đằng sau một ngai vàng những âm mưa hủy diệt Bill Gates - NXB Trẻ

  Bill Gates đã và đang là thần tượng của rất nhiều người nhưng cũng là kẻ thù không đội trời chung của rất nhiều kẻ khác. Nhiều người xem Gates là một anh hùng mã thượng nhưng cũng không ít người xem Gates chỉ là một kẻ gian hùng, khôn lanh và quỷ quyệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách "Đằng sau một ngai vàng những âm mưa hủy diệt...

   337 p neu 09/06/2015 131 1

 • Bài tập tiền tệ và thanh toán quốc tế

  Bài tập tiền tệ và thanh toán quốc tế

  Bài tập tiền tệ và thanh toán quốc tế cung cấp cho các bạn sinh viên những câu hỏi liên quan đến tiền tệ và thanh toán quốc tế như: Đặc điểm của chế độ bản vị, hệ thống cơ chế tiền tệ trong chế độ bản vị, chế độ bản vị vàng hối đoái, quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), thị trường ngoại hối, phương pháp niêm yết tỷ giá. Mời các bạn...

   42 p neu 09/06/2015 143 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số